Albert (52) of Kimaeti Jigger Digging (2 of 2)
Albert (52) of Kimaeti Jigger Digging (1 of 2)
Elisha of Mwiyonga Jigger Digging
Felix (13) Jigger Digging
Lydia of Samitsi Needs Surgery to Speak (2 of 2)
Lydia of Samitsi Needs Surgery to Speak (1 of 2)